Meble do pokoju dziecięcego - MebleDzieciece.eu

Regulamin

WARUNKI ZAKUPU - REGULAMIN - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Strona internetowa www.mebledzieciece.eu prowadzona jest przez Progres Solution Sp.z o.o. z adresem rejestrowym ul. Unruga 46, 60-480 Poznań oraz adresem biura ul. Szkolna 1/103, 61-832 Pozań,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000173645, NIP 9721259603, REGON 363240912.

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: handel@mebledzieciece.eu telefonicznie: +48 501 613 315, a także pisemnie na adres: ul. Szkolna 1/103, 61-832 Poznań.

 

§ 1 DEFINICJE

 

Klient – podmiot korzystający ze strony, w tym w szczególności dokonujący zakupu

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów na stronie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Magazyn – miejsce z którego wysyłany jest towar, znajdujące się pod adresem: Tysiąclecia 42, 62-001 Golęczewo.

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

Regulamin – Regulamin dostępny pod domeną internetową www.mebledzieciece.eu

Strona produktowa – podstrona w domenie www.mebledzieciece.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu

Sprzedawca - Progres Solution Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolna 1/103, 61-832 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000173645, NIP 9721259603, REGON 363240912.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony www.mebledzieciece.eu, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową www.mebledzieciece.eu Korzystanie z tej usługi możliwe jest bez rejestracji poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.

 • Do korzystania ze strony www.mebledzieciece.eu, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 • Komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 • włączona obsługa Cookies i Java Script.

 • Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze strony zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe.


§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIAZamówienia można składać poprzez wysłanie specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej 
www.mebledzieciece.eu oraz pocztą elektroniczną na adres: handel@mebledzieciece.eu .

 • Zamówienia mogą być składane w Stronie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 • W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy:

 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ,,do koszyka

 • wybrać formę dostawy zamawianego produktu.

 • wybrać formę płatności za zamawiany produkt,

 • potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 • dopisać w polu UWAGI ewentualną zmianę kolorów, bądź inne istotne informacje.

 • W przypadku złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości należy zawrzeć następujące informacje 

 • zamawiany produkt wraz ze wskazaniem zamawianej ilości oraz koloru

 • dane adresowe: imię, nazwisko i adres do doręczenia produktu,

 • nr telefonu kontaktowego.

   

 • Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu.

  Potwierdzenie zostanie przesłane na adres korespondencyjny Klienta, chyba że Klient wyrazi zgodę )oraz poda adres e-mail) na przesłanie umowy w drodze korespondencji elektronicznej, na adres mail wskazany na formularzu.

 • Informacje o asortymencie zawarte na stronie internetowej sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 • W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mail lub pod numerem telefonu wskazanym w Regulaminie. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do czasu przekazania go do realizacji właściwemu spedytorowi.


   

§ 4 CENA I PŁATNOŚCI

 • Ceny produktów zamieszczonych na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy. Łóżka prezentowane na stronie nie zawierają materacy (poza ofertami promocyjnymi).

 • Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, możliwe jest dostarczenie produktów kurierem lub odbiór osobisty przedmiotu zamówienia.

 • Darmowa dostawa mebli od wartości zamówienia 2000 zł.

 • Pobranie jest możliwe przy wcześniejszej wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 • W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia automatycznie zostanie wystawiona faktura Pro-forma (potwierdzenie zamówienia), która zostanie przesyłana do zamawiającego na jego adres lub pocztą elektroniczną w postaci PDF-u w przypadku gdy klient wyrazi zgodę na taki sposób dostarczania faktur. Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty na podstawie faktury Pro-forma na konto Sprzedawcy wskazane w fakturze w kwocie nie mniejszej niż 35% wartości zamówienia.

 • Podstawą do zrealizowania zamówienia wraz z dostarczeniem jest całkowita wpłata na konto bankowe Sprzedawcy nie później niż na dzień przed ustalonym terminem dostarczenia towaru.

 • Płatności odbywają się poprzez sposób wybrany przez Klienta przed potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty, przy czym przedpłata wynosząca 30% wartości zamówienia powinna być dokonana na nr rachunku bankowego wskazany w fakturze Pro-forma w dniu złożenia zamówienia. Możliwe jest dokonanie reszty płatności (70% wartości zamówienia) bezpośrednio po dokonaniu potwierdzenia zakupu z obowiązkiem zapłaty, jak również dokonanie reszty płatności przy odbiorze towaru do rąk kuriera doręczającego towar, w zależności od wybranej formy płatności.

 • Formy płatności : przelew standardowy, szybkie przelewy online, raty online oraz karty płatnicze
 • Karty płatnicze, którymi można realizować płatność:
      Visa
      Visa Electron
      MasterCard
      MasterCard Electronic
      Maestro
 • W przypadku zwrotu towaru, opłaconego za pośrednictwem karty płatniczej, zwrot płatności następuje na rachunek karty.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 28 dni roboczych i liczony jest od momentu wpłaty na konto Sprzedawcy, przy czym zależny jest od dokonania całkowitej płatności w terminie wskazanym w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 • W przypadku wydłużenia z przyczyn produkcyjnych terminu dostawy ponad okres wskazany w ust. 8 Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w terminie 14 dni przed pierwotnym terminem realizacji zamówienia. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może odstąpić od umowy.

 • Usługa transportu obejmuje dostarczenie towaru do Klienta bez usługi wnoszenia i montażu. Istnieje możliwość domówienia usługi montażu przy składaniu zamówienia na towar.


 

§ 5 ODSTĄPIENIE

 

 • Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrócić zamawiany towar do Magazynu. W celu realizacji prawa Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego do umowy sprzedaży, jak również umieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy www.mebledzieciece.eu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14 dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.

 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

a) zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu zapłaty za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru przy użyciu tego samego sposobu zapłaty co Konsument. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym poza śladami korzystania z towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Konsument, chyba że ze względu na jego charakter nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, zwrot związany jest z niezgodnością towaru z zamówieniem lub w przypadku dostarczenia Konsumentowi produktu uszkodzonego.

 

 

§ 6 REKLAMACJE I GWARANCJA

 

 • Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Klienta opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia w przypadku konsumenta i niezwłocznie w przypadku przedsiębiorcy.

 • Reklamacje mogą być przesyłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w umowie, a także na adres e-mail: handel@mebledzieciece.eu

 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 • W przypadku kiedy będzie konieczne odesłania towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien wtedy dostarczyć reklamowany produkt lub produkty oraz jeżeli to możliwe dowód zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji.

 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.

 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Meble sprzedawane pod marką BabyBest (wyprodukowane przez spółkę Best Price Product) posiadają 36-miesięczną gwarancję, natomiast meble pozostałych producentów 24-miesięczną gwarancję. Szczegóły udzielonej gwarancji znajdują się w dokumencie gwarancyjnym załączanym do przesyłanego towaru.

 • Roszczenia z rękojmi przysługują Konsumentowi niezależnie od roszczeń przysługujących z gwarancji.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Przed złożeniem zamówienia poprzez stronę www.mebledzieciece.eu, Klient wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki Progres Solution Sp.z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 • Dane osobowe zebrane w serwisie, są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 • Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
       a)    rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
       b)    składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
       c)    korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 • W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych na stronie

 

§ 8 POLITYKA COOKIES

 

 Strona używa  tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia wykorzystywania poszczególnych funkcji tego Sklepu internetowego. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do realizacji zamówienia, zbierania danych statystycznych. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili można je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części Sklepu internetowego mogą  nie działać poprawnie.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 • Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 • Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Sprzedawcą może zostać rozstrzygnięty także w drodze polubownych negocjacji Sprzedawcy i Konsumenta albo mediacji lub lub mogą być rozwiązane przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. W przypadku braku woli lub możliwości polubownego zakończenia sporu Konsument może skierować sprawę do Sądu powszechnego.

 • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami umowy zawartej przez Sprzedawcę z Konsumentem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mebledzieciece.eu. Zmiana niniejszego Regulaminu nie narusza praw nabytych realizowanych na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2015

 

 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl